The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

 

1 Sovellettavat säännökset

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti, ja yhtiötä hallinnoidaan lisäksi Suomen lakien, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Poikkeamat hallinnointikoodista on selostettu alla kohdassa 2. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusta 54 (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) noudattaen. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on CapManin hallituksen tarkastusvaliokunnan käsittelemä ja se on laadittu hallituksen toiminta­kertomuksesta erillisenä kertomuksena. CapManin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointi­prosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Lisätietoja CapManin hallinnoinnista löytyy yhtiön internet-sivuilta.

 

2 Poikkeamat hallinnointikoodista

CapMan poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 14 (Riippumattomien jäsenten määrä), jonka mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vuoden 2011 yhtiökokouksen valitsemassa hallituksessa kolme kuudesta jäsenestä on yhtiöstä riippumattomia ja kolme jäsentä ei-riippumattomia yhtiöstä. CapMan poikkeaa suosituksesta varmistaakseen hallituksen pätevyyden sekä riittävän yhtiön toimialan ja markkina-alueiden tuntemuksen siten kuin hallinnointikoodin suosituksessa 9 (Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys) edellytetään. Myös yhtiön omistusrakenne on vaikuttanut päätökseen poiketa koodista.

CapManin hallitus on poikennut hallinnointikoodin suosituksista 26 (Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus) ja 29 (Nimitysvaliokunnan jäsenet), jotka koskevat tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsenten riippumattomuutta. Hallituksen kokoonpanosta ja sen jäsenmäärän vähäisyydestä johtuen tarkastusvaliokunnan ja nimitys­valiokunnan kokoonpanot eivät täytä kaikkia hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimuksia. Valiokuntiin valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa koodin suosituksen 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) mukaisesti ne hallituksen jäsenet, joilla on paras pätevyys valiokunnan tehtävien hoitamiseen. Lisäksi hallitus päätti suosituksen 22 mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenmäärän vähäisyyden vuoksi vain kaksi jäsentä.

CapMan poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 43 (Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään), joka koskee yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen osallistumista osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään. Yhtiön ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat osallistua osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään yhtiökokouksen päätöksellä. Osakkeenomistajilla on tällöin mahdollisuus arvioida, onko kyseinen palkitsemismenettely heidän etujensa mukainen.

 

3 Hallitus

3.1 Hallituksen kokoonpano

CapManin hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäsenten asettamisjärjestystä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä, joilla ei ole varajäseniä. Jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

CapManin varsinainen yhtiökokous valitsi 30.3.2011 yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Koen Dejonckheere, Claes de Neergaard, Conny Karlsson, Nora Kerppola, Teuvo Salminen ja Heikki Westerlund. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen.

Vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön hallitukseen kuuluivat myös Sari Baldauf ja Tapio Hintikka.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot on esitetty osion 3.4 jälkeen olevassa taulukossa.

3.2 Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2011 jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä olivat Nora Kerppola ja Claes de Neergaard. Koen Dejonckheere oli riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. CapManin sijoitustiimien neuvonantajina toimivat Conny Karlsson ja Teuvo Salminen olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei-riippumattomia yhtiöstä. CapManin senior partner ja CapMan Buyout ja CapMan Public Market -sijoitustiimien jäsen Heikki Westerlund oli ei-riippumaton sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä. Hallituksen jäsenten riippumattomuuksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana.

3.3 Hallituksen tehtävät

CapManin hallitus huolehtii lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa lisäksi siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. CapManin hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät, toimintaperiaatteet ja kokouskäytännöt sekä hallituksen toiminnan ja työskentelytapojen vuosittainen itsearviointi.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen päätehtävät ovat:

 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

 • valvoa yhtiön johdon toimintaa

 • hyväksyä yhtiön strategiset tavoitteet

 • päättää uusien CapMan rahastojen perustamisesta ja CapManin omiin rahastoihin tehtävien sijoitusten suuruudesta

 • päättää merkittävistä muutoksista yrityksen liiketoiminnassa

 • varmistaa, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty

 • varmistaa johtamisjärjestelmän asianmukainen toiminta

 • tarkastaa ja hyväksyä tilinpäätösraportit ja osavuosikatsaukset

 • varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty

 • varmistaa, että konsernin toiminta on lakien ja asetusten mukaista

 • hyväksyä hyvän hallinnoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä muut olennaiset käytännöt ja toimintaperiaatteet

 • päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muun johdon sekä CapManin avainhenkilöiden palkitsemisperiaatteista

 • vahvistaa hallituksen valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet

Hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät.

3.4 Hallituksen toiminta tilikaudella 2011

Vuonna 2011 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa (kahdeksan kokousta vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemalla kokoonpanolla ja yksi kokous vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemalla kokoonpanolla). Alla olevassa taulukossa on tiedot hallituksen jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 2011.

Hallitus vuonna 2011

Nimi

Henkilötiedot

Osallistuminen hallituksen kokouksiin

Osallistuminen valio­kunnan kokouksiin

Heikki Westerlund

Hallituksen puheenjohtaja 31.3.2010 lähtien.
Hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Syntymävuosi 1966, KTM.

Päätoimi: CapManin senior partner.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Ei-riippumaton hallituksen jäsen.

9/9

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta:

2/2

 

Nimitysvaliokunta:

2/2

Teuvo Salminen

 

Hallituksen varapuheenjohtaja 31.3.2005 lähtien.
Hallituksen jäsen vuodesta 2001.

Syntymävuosi 1954, KTM, KHT.

Päätoimi: Hallitusammattilainen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan jäsen.

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

9/9

Tarkastusvaliokunta:

4/4

 

Nimitysvaliokunta:

2/2

Koen Dejonckheere

Hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Syntymävuosi 1969, MBA, DI.

Päätoimi: Gimv NV:n toimitusjohtaja.

Palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä.

9/9

Palkitsemisvaliokunta:

4/5

 

Nimitysvaliokunta:

2/2

Claes de Neergaard

Hallituksen jäsen vuodesta 2011.

Syntymävuosi 1949, KTM.

Päätoimi: Industrifondenin toimitusjohtaja.

Palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

8/8

Palkitsemisvaliokunta:

5/5

Conny Karlsson

 

Hallituksen jäsen vuodesta 2008.

Syntymävuosi 1955, MBA.

Päätoimi: Hallitusammattilainen.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

9/9

Tarkastusvaliokunta:

4/4

Nora Kerppola

Hallituksen jäsen vuodesta 2011.

Syntymävuosi: 1964, MBA.

Päätoimi: Nordic Investment Group Oy:n toimitusjohtaja.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

8/8

Palkitsemisvaliokunta:

5/5

 

Seuraavat henkilöt olivat hallituksen jäseniä vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:

Nimi

Henkilötiedot

Osallistuminen hallituksen kokouksiin

Osallistuminen valio­kunnan kokouksiin

Sari Baldauf

 

Hallituksen jäsen vuosina 2007-2011.

Syntymävuosi 1955, KTM, TkT h.c. (Teknillinen korkeakoulu), KTT h.c. (Turun kauppakorkeakoulu).

Päätoimi: Hallitusammattilainen.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

1/1

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta:

2/2

Tapio Hintikka

 

Hallituksen jäsen vuosina 2004-2011.

Syntymävuosi 1942, DI.

Päätoimi: Hallitusammattilainen.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

1/1

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta:

2/2

 

4 Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa valiokunnat ja valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan hallituksen toimikaudelle yleensä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Pääsääntöisesti valiokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä mutta hallinnointikoodin suosituksen 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) mukaisesti valiokunta voi hallituksen jäsenmäärän vähäisyyden vuoksi koostua kahdestakin jäsenestä. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset, ja kaikki valiokuntien kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallitukselle tiedoksi. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee kaikki päätökset kollektiivisesti.

CapManin hallitus asetti 30.3.2011 järjestäytymiskokouksessaan tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat. Vuonna 2010 hallitus oli asettanut yhdistetyn palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan käsittelemään sekä palkitsemis- että nimitysasioita. Vuonna 2010 hallitus ei ollut asettanut tarkastusvaliokuntaa.

4.1 Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta on asetettu tehostamaan taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia

 • valvoa taloudellista raportointiprosessia

 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta

 • käsitellä yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä

 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta

 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista

 • valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus

Hallitus valitsi 30.3.2011 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi Teuvo Salmisen (puheenjohtaja) ja Conny Karlssonin. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2011 neljä kertaa. Osion 3.4 jälkeen olevassa taulukossa on tiedot valiokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

4.2 Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta on asetettu tehostamaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua. Nimitysvaliokunnan päätehtävänä on antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenehdokkaista ja hallituksen palkitsemisesta.

Hallitus valitsi 30.3.2011 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa nimitysvaliokunnan jäseniksi Heikki Westerlundin (puheenjohtaja), Koen Dejonckheeren ja Teuvo Salmisen. Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 2011 tällä kokoonpanolla kaksi kertaa. Ennen vuoden 2011 varsinaista yhtiökokousta nimitysvaliokunnalle kuuluvat asiat käsiteltiin yhdistetyssä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa, joka kokoontui kaksi kertaa.  Osion 3.4 jälkeen olevassa taulukossa on tiedot valiokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

4.3 Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta on asetettu tehostamaan toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelua.

Palkitsemisvaliokunnan päätehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätöksentekoa varten:

 • yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmien periaatteet yleisellä ja tarvittaessa yksilökohtaisella tasolla

 • yhtiön yleiset periaatteet kokonaiskompensaation rakenteesta.

Valiokunnan tulee lisäksi huolehtia osaltaan:

 • päätöksenteon objektiivisuudesta yhtiön palkitsemisasioista päätettäessä  

 • palkitsemisperiaatteiden ja -käytäntöjen tarkoituksenmukaisuudesta yhtiön strategian ja pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden näkökulmasta

 • palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyydestä. 

Hallitus valitsi 30.3.2011 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Nora Kerppolan (puheenjohtaja), Koen Dejonckheeren ja Claes de Neergaardin. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2011 tällä kokoonpanolla viisi kertaa. Ennen vuoden 2011 varsinaista yhtiökokousta palkitsemisvaliokunnalle kuuluvat asiat käsiteltiin yhdistetyssä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa, joka kokoontui kaksi kertaa. Osion 3.4 jälkeen olevassa taulukossa on tiedot valiokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin.

 

5 Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Pääsääntöisesti toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti yrityksen operatiivisesta toiminnasta sekä tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista päätöksistä ja niiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja nimittää liiketoiminta-alueiden vetäjät. Hallitus hyväksyy suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivien henkilöiden rekrytoinnit. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Vuonna 2011 CapManin toimitusjohtajana toimi senior partner Lennart Simonsen (s. 1960, OTK).

 

6 Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa CapManin sisäisen valvonnan viitekehystä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avainroolit ja vastuut on määritelty konsernin sisäisissä ohjeistuksissa, joiden hyväksymisestä ja päivittämisestä vastaa yhtiön johto.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on taata riittävällä varmuudella taloudellisen raportoinnin luotettavuus, eheys, ajantasaisuus sekä se, että tilinpäätös laaditaan sovellettavien lakien, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

CapManin sisäisen valvonnan tarkoituksena on:

 • keskittyä strategisesti ja toimintojen tehokkuuden kannalta merkittävimpiin riskeihin

 • tukea eettisiä arvoja, hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa

 • varmistaa, että konsernin toiminta on lainmukaista ja että sisäisiä periaatteita ja toimintatapoja noudatetaan

 • varmistaa, että taloudellinen raportointi on luotettavaa, ja että se tukee yhtiön sisäistä päätöksentekoa sekä palvelee osakkeenomistajien tarpeita

6.1 Taloudellisen raportointiprosessin yleiskuvaus

CapManin liiketoimintamalli perustuu paikalliseen läsnäoloon Pohjoismaissa ja Venäjällä, ja organisaatio operoi yli maarajojen. Kuudessa eri maassa toimivat tytäryhtiöt raportoivat tuloksistaan emoyhtiölle kuukausittain. Taloushallinto on ulkoistettu muissa maissa paitsi Suomessa ja Ruotsissa.

Taloudellinen informaatio kerätään, tallennetaan ja analysoidaan sekä jaetaan asianomaisten henkilöiden kesken käytössä olevien prosessien ja käytäntöjen mukaisesti. Konsernilla on yhteinen raportointi- ja konsolidointijärjestelmä, joka edesauttaa yhteisten valvontavaatimusten noudattamista. Konsernin taloushallinto ylläpitää tilikarttaa, joka on käytössä kaikissa konsernin yksiköissä. Konsolidointia varten tytäryhtiöt lähettävät lukunsa kuukausittain konsernin taloushallintoon, jossa ne syötetään konsernin raportointijärjestelmään. Raportoidut luvut tarkastetaan sekä tytäryhtiöissä että konsernin taloushallinnossa. Lisäksi konsernin taloushallinto valvoo tuloslaskelman ja taseen eriä analyyttisella tarkastelulla. Konsernin osavuosikatsaukset ja tilinpäätös laaditaan IFRS-raportointistandardien mukaisesti.

6.2 Taloudellisen raportointiprosessin valvonta ja riskienhallinta

Kokonaisvastuu talousraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä on yhtiön hallituksella. Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan huolehtimaan taloudellisen raportointiprosessin valvontaa koskevista tarkemmista tehtävistä. Niihin kuuluvat muun muassa tilinpäätösraportointiprosessin seuranta, taloudellisen raportointiprosessin valvonta ja sisäisen valvonnan tehokkuuden seuranta. Tarkastusvaliokunta myös käsittelee säännöllisesti yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä.

Konsernin johto on vastuussa taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien toteuttamisesta ja tehokkuudesta. Lisäksi johto vastaa laskentakäytäntöjen lainmukaisuudesta sekä siitä, että yhtiön taloutta hoidetaan luotettavasti ja asianmukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa riskienhallintaprosessin toteuttamisesta määrittelemällä ja jakamalla riskienhallintaan liittyvät vastuualueet.  Toimitusjohtaja on nimittänyt konsernin talousjohtajan riskienhallintapäälliköksi, joka on vastuussa kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin koordinoinnista ja joka raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Yksityiskohtaisempaa vastuuta sisäisen valvonnan toimintatavoista ja toteuttamisesta on jaettu funktioiden vastuuhenkilöille. Konsernin johto ja henkilöstö edesauttavat taloudellisen raportointiprosessin tehokasta sisäistä valvontaa omalla toiminnallaan.

6.3 Riskien arviointi ja valvontatoimenpiteet

Taloudellisen raportointiprosessin riskien tunnistamiseksi CapMan on määritellyt taloudellisen raportoinnin tavoitteet. Riskiarviointiprosessin tarkoituksena on taloudellisen raportointiprosessin riskien tunnistaminen ja soveltuvien riskinhallintakeinojen määrittäminen.

Jotta asetettuja taloudellisen raportoinnin riskejä voitaisiin hallita, suoritettujen riskiarviointien perusteella kehitetään valvontatoimenpiteitä, joita asetetaan kaikille organisaation tasoille. Esimerkkejä valvontatoimenpiteistä ovat mm. sisäiset ohjeistukset ja hyväksymismenettelyt, täsmäytykset, varmistukset, analyyttiset toimenpiteet ja tehtävien eriyttäminen.

Osana riskienhallintaprosessia yhtiössä suoritettiin vuoden 2011 aikana laajamittainen riskien kartoittamisprojekti. Projektin ansiosta konsernin riskit on aiempaa paremmin tunnistettu, dokumentoitu ja luokiteltu uudelleen. Konsernin vuosittaisessa strategiaprosessissa tunnistetut riskit käydään läpi, riskienhallinnan valvontatoimenpiteet kartoitetaan sekä mahdollisten uusien riskien vaikutusta konsernin strategiaan arvioidaan.    

6.4 Taloudelliseen raportointiin liittyvä viestintä ja tiedotus

CapMan on määritellyt taloudellisen raportoinnin roolit ja vastuut osana konsernin viestintä- ja tiedotuskäytäntöjä. Talousraportointiin ja sen sisäiseen valvontaan liittyvää ulkoista ja sisäistä informaatiota kerätään systemaattisesti, ja johdolle välitetään olennaista tietoa konsernin tapahtumista. Taloudellisen raportoinnin kannalta oikea-aikainen ja ajantasainen tieto esitetään asiaankuuluville toimielimille, kuten hallitukselle, johtoryhmälle ja monitoring-tiimille. Kaikki ulkoinen viestintä hoidetaan konsernin tiedonantopolitiikan mukaisesti. Tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

6.5 Seuranta

Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi valvontatoimenpiteitä suoritetaan kaikilla organisaation tasoilla. Seuranta voi olla jatkuvaa päivittäisten työtehtävien muodossa tai tapahtua erillisinä toimeksiantoina. Erillisten toimeksiantojen laajuus ja toteuttamistiheys riippuvat pääasiassa riskiarvioista ja jatkuvien valvontatoimien tehokkuudesta. Sisäisessä valvonnassa havaitut puutteet raportoidaan johdolle, vakavimmat puutteet hallitukselle.

Hallitus seuraa säännöllisesti talousinformaatioon liittyviä konsernitason raportteja, jotka sisältävät mm. toteutuneiden lukujen vertailutietoja suhteessa aikaisempiin kausiin ja budjettiin, muita ennusteita sekä arvioita kuukausittaisista kassavirroista.  Konsernin taloushallinto tekee kuukausittain tuloslaskelman ja taseen erien analyyseja sekä yrityskohtaisesti että liiketoiminta-aluetasolla. Tämän lisäksi taloushallinto tekee analyyseja yhtiön kuluista ja hallinnointipalkkioista, tarkistaa käyvän arvon muutokset, arvonalentumiset ja kassavirrat, sekä seuraa IFRS-standardeissa tapahtuvia muutoksia.

Monitoring-tiimi vastaa kohdeyritysten kuukausittaisen raportoinnin keräämisestä ja läpikäynnistä. Tiimi vastaa myös konsernin rahastojen menestyksen seuraamisesta ja ennustamisesta, laskentamallien laatimisesta sekä voitonjako-osuustuottojen laskennasta.