The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 122 henkilöä Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Vuonna 2011 keskityimme henkilöstön kehittämistä tukevien ohjelmien sekä palkitsemisjärjestelmän uudistamiseen. Uudistusten tavoitteena on tukea visiomme saavuttamista.

Henkilöstön määrä laski vuonna 2011. Lasku johtui pääosin teknologiatoiminnan uudelleenjärjestelystä sekä kiinteistökonsultointitoiminnan myynnistä. Vuoden aikana palkkasimme yhdeksän henkilöä uusiin tehtäviin ja teimme 10 korvaavaa rekrytointia.

Henkilöstön kehittäminen osana strategiaa
Kehitimme vuonna 2011 pitkäaikaisen ohjelman henkilöstömme kehittämiseksi. Koulutusohjelma CapMan Academy tarjoaa henkilöstöllemme ammatilliseen kehittymiseen tähtäävää koulutusta. CapMan Academy lanseerattiin syksyllä 2011 ja se käynnistettiin vaiheittain loppuvuoden aikana. Osana koulutusohjelmaa jokainen CapManin asiantuntija sai henkilökohtaisen mentorin, joka tukee uralla kehittymistä ja ammatillista kasvua. Uusille työntekijöille tarjoamme lisäksi tutorointia, jonka tarkoituksena on perehdyttää heidät CapManin toimintatapoihin.

Toteutimme vuoden aikana kattavat henkilöarvioinnit CapManin senior partnereista ja partnereista. Arvioinnit koostuivat pääosin 360°- haastatteluista sekä eri sidosryhmien antamasta palautteesta, joiden pohjalta jokainen sai kattavan palautteen omista vahvuuksistaan ja kehitysalueistaan. Vastaavat arviointiprosessit toteutetaan sijoitusjohtajille, -päälliköille ja -analyytikoille vuoden 2012 alussa, sekä myöhemmin myös vaiheittain palvelutiimien jäsenille.

Vuoden aikana muokkasimme henkilöstömme arviointikriteereitä. Kriteerien pohjalta arvioimme henkilöstön työssä suoriutumista ja koulutustarpeita sekä määrittelemme keskeiset kehitysalueet ja urapolkumahdollisuudet. Kehityskeskustelut pidetään koko henkilöstölle puolivuosittain.

Palkitsemisella kannustetaan huippusuorituksiin
Palkitsemisjärjestelmiemme tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä ja tukea työssä menestymistä. Koko henkilöstömme on tulokseen sidotun bonusjärjestelmän piirissä. Lisäksi osa hallinnoimiemme rahastojen voitonjako-osuustuotoista suunnataan sijoitusammattilaisille alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Henkilöstön 2008-optio-ohjelmaa samoin kuin henkilöstön osakeomistuksia on käsitelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Johdon palkitsemisesta raportoidaan CapMan-konsernin palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavilla konsernisivuston Hallinnointi-osiosta.