The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Lähde: Unquote Private Equity Barometer -katsaus

Markkinakatsaus

Vuonna 2011 markkinatilannetta leimasivat muutokset. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinoilla oli nähtävissä merkkejä positiivisesta kehityksestä, mutta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla euroalueen kriisi ja talouden epävakaus lisäsivät epävarmuutta. Varainhankintamarkkina jatkui haastavana koko vuoden ajan.

Pohjoismaiset keskisuurten yritysjärjestelyjen markkinat pysyivät vakaina
Pohjoismaat ovat viime vuosikymmenen aikana nousseet yhdeksi Euroopan tärkeimmistä pääomasijoitusmarkkinoista. Kasvua ovat vauhdittaneet pääasiassa pohjoismaiden hyvä taloudellinen kehitys ja kansainvälisten sijoittajien kasvava kiinnostus alueen mahdollisuuksia kohtaan.

Vuonna 2011 pohjoismaissa tehtiin yhteensä 63 buyout-yrityskauppaa. Kauppojen määrä pysyi tasaisena edellisvuoteen verrattuna. Yrityskauppojen yhteenlaskettu arvo kasvoi pohjoismaissa noin 35 prosenttia ja oli yhteensä noin 10 miljardia euroa vuonna 2011.* Valtaosa yrityskaupoista toteutettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä heijastaen kasvavaa luottamusta markkinoilla tänä aikana. Markkina hiljentyi pohjoismaissa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta sekä kauppojen arvolla että määrällä mitattuna lasku alkuvuodesta oli Keski-Eurooppaa maltillisempi.

Rahoitusmarkkinoiden epävakaus heijastui myös irtautumismarkkinaan. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana irtautumisten arvo Euroopassa oli noin 70 miljardia euroa, mikä oli korkein luku viiteen vuoteen. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla markkinat kuitenkin heikkenivät merkittävästi, ja irtautumisten arvo laski noin 20 miljardiin euroon.** CapMan irtautui useista yrityksistä menestyksekkäästi vuoden 2010 lopussa ja 2011 alkupuolella hyödyntäen tehokkaasti hetkellisesti kohentunutta markkinatilannetta.

Kiinteistösijoitusmarkkinat hidastuivat Suomessa, Ruotsissa aktiivisempaa
Suomen kiinteistösijoitusmarkkina pysytteli alhaisella tasolla vuonna 2011. KTI Kiinteistötieto Oy:n alustavan tilaston mukaan Suomessa vuonna 2011 tehtyjen kiinteistösijoitusten kokonaisarvo oli noin 1,7 miljardia euroa, mikä on lähes 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Ruotsissa vastaavana aikana tehtyjen kiinteistösijoitusten arvo oli yli 9 miljardia euroa. Aktiivisimpia kiinteistösijoittajia Ruotsin markkinoilla olivat ruotsalaiset pörssinoteeratut ja listaamattomat yritykset.

Vuoden loppua kohti Euroopan velkakriisi hidasti sekä vuokraus- että kiinteistösijoitustoimintaa. Pankkien lainanannon väheneminen vaikeutti velkarahoituksen saatavuutta kiinteistökauppoihin, mikä heikensi aktiviteettia markkinoilla. Tästä huolimatta, alan keskeiset toimijat jatkoivat aktiivista sijoitustoimintaa ja erityisesti suurimmissa kaupungeissa sijaitsevien alhaisen riskin kohteiden kysyntä jatkui hyvänä. Sijoittajien kiinnostus korkeamman riskin kohteisiin sekä aktiivista hallinnointia vaativiin kohteisiin oli vuoden aikana huomattavasti vähäisempää.

Pohjoismaiden pörssimarkkinat noudattivat maailmanlaajuista laskutrendiä
Osakemarkkinoiden kehitys vaikuttaa CapManin toimintaan monin eri tavoin. Kohdeyritystemme arvonmäärityksessä huomioimme muiden tekijöiden ohella listattujen verrokkiyhtiöiden markkina-arvostuksen. Teemme lisäksi Public Market -rahaston kautta suoria sijoituksia pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin listayhtiöihin.

Pohjoismaiset pörssikurssit seurasivat globaalia kehitystä ja laskivat vuoden aikana merkittävästi. Vuoden 2011 lopussa OMX Nordic Mid Cap -indeksi oli yli 25 prosenttia ja OMX Nordic noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmalla tasolla.

Kilpailu on vähäistä houkuttelevilla Venäjän pääomasijoitusmarkkinoilla
Kansantalouden vahva kehitys tuki pääomasijoitustoimintaa Venäjällä vuonna 2011. Venäjän bruttokansantuote kasvoi noin 5 prosenttia ja valtion velka oli vain noin 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Venäjän pääomasijoitusmarkkina on yhä varsin kehittymätön, erityisesti suhteutettuna kiinnostavien sijoitusmahdollisuuksien määrään ja tasokkaita pääomarahastojen hallinnointiyhtiöitä on Venäjällä vain kourallinen.

Varainhankinnan haasteet jatkuvat
Talouden epävarmuus vuoden jälkipuoliskolla hankaloitti myös varainhankintaa. Lyhyellä tähtäimellä sijoittajien kiinnostusta pääomasijoittamista kohtaan heikensivät pääomapalautusten pieneneminen, muiden sijoitusluokkien arvostusten aleneminen ja lainsäädännössä odotettavissa olevat muutokset. Vuonna 2011 eurooppalaiset buyout-sijoituksia tekevät rahastot keräsivät yhteensä noin 16 miljardia euroa, mikä oli enemmän kuin edellisenä vuonna (noin 12 miljardia euroa), mutta selkeästi alle huippuvuosien tason (2006-2008).**

Myös kiinteistörahastojen keräämät varat kasvoivat vuonna 2011. Preqinin*** tilastojen mukaan 27 eurooppalaista kiinteistöihin sijoittavaa pääomarahastoa keräsi yhteensä noin 6,4 miljardin euron varat vuonna 2011. Vuoden 2010 aikana 34 rahastoa keräsi yhteensä noin 4,6 miljardin euron varat.

Kilpailu on kiristynyt pääomasijoitusmarkkinoilla, ja alan kasvu on tasoittunut. Näin ollen myös sijoittajat ovat entistä valikoivampia sijoituspäätöksiä tehdessään. Tästä johtuen pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiden määrän uskotaan laskevan lähivuosina, ja erityisesti heikommin menestyvät rahastot ovat vaikeuksissa. Coller Capitalin**** viimeaikaisen tutkimuksen mukaan pieniä buyout-sijoituksia (< 200 miljoonaa dollaria)  tekevät rahastot kiinnostavat tällä hetkellä sijoittajia eniten Euroopassa. Euroalueen epävakauden seurauksena sijoittajien kiinnostus pohjoismaita kohtaan on myös suhteellisesti kasvanut. Venäjän pääomasijoitusmarkkina on yhä varsin pieni ja houkuttelee vain rajallisesti sijoittajia. Pohjoismaisilla kiinteistömarkkinoilla on kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia, mikä tukee myös alueelle sijoittavien rahastojen kysyntää.

Nykyisestä haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta pääomasijoittamisen pitkän tähtäimen näkymät ovat suotuisat. Pääomasijoitusrahastojen tuotot ovat säännönmukaisesti ylittäneet pörssistä saatavat tuotot ja vakiinnuttaneet asemansa merkittävänä sijoitusluokkana institutionaalisten sijoittajien allokaatioissa. Tuoreet selvitykset (esim. Preqin) osoittavat, että valtaosa institutionaalisista sijoittajista aikoo pitkällä tähtäimellä joko lisätä tai pitää ennallaan nykyiset allokaationsa pääomasijoitusrahastoissa, mikä edelleen vahvistaa alan kehitystä tulevaisuudessa. Aasialaiset sijoittajat ovat myös aikaisempaa kiinnostuneempia pääomasijoituksista, mikä tarjoaa houkuttelevia kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Seuraavat varainhankintakierrokset käynnistyvät vuonna 2012
Vuonna 2011 valmistauduimme seuraaviin merkittäviin varainhankintakierroksiin, jotka käynnistetään vuonna 2012. Saimme joulukuussa 2011 päätökseen CapMan Mezzanine V -rahaston varainhankinnan, ja sen kooksi muodostui yhteensä 95 miljoonaa euroa. Rahasto tekee mezzanine-sijoituksia keskisuuriin pohjoismaisiin yrityksiin pääosin CapManin buyout-rahastojen rinnalla.

CapManilla hyvät edellytykset toimia menestyksellisesti uudessa sääntely-ympäristössä
Vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers), Solvenssi II -direktiivi ja Basel III -direktiivi sekä muut vireillä olevat lakialoitteet lisäsivät toimialan haasteita. AIFM-direktiivi astui voimaan 21.7.2011, ja se on saatettava kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään heinäkuussa 2013.

AIFM-direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia erimerkiksi rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan pystyy organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta sopeutumaan uuteen sääntelyyn hyvin.

EU:n sääntelyhankkeista Basel III ja Solvenssi II tiukentavat eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden pääomavaatimuksia. Keskeinen periaate on, että mitä riskipitoisempia sijoituksia rahastoilla ja vakuutusyhtiöillä on salkussaan, sitä korkeammat ovat pääomavaatimukset. Pääomasijoitukset luokitellaan sääntelyhankkeissa riskipitoisimpien sijoitusluokkien joukkoon, ja siten sääntely rajoittaa eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomarahastoihin. Solvenssi II -direktiiviin oletetaan astuvan voimaan EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2014, ja Basel III:n vaiheittain vuosien 2013 ja 2019 välisenä aikana.

CapManin toimintaan vaikuttaa myös Yhdysvaltojen Dodd-Frank -laki, joka edellyttää tiettyjen ulkomaisten pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiden rekisteröitymistä ja raportointia Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaisille (SEC, U.S. Securities and Exchange Commission). Sääntelyn mukaan CapMan-konsernin yhtiöiden, joiden hallinnoimissa rahastoissa on yhdysvaltalaisia sijoittajia, on ilmoittauduttava SEC:lle maaliskuun loppuun 2012 mennessä. Vaikka kyseessä ei ole ns. täysimääräinen SEC-rekisteröinti, sääntelyn mukaan kyseisten yritysten on toimitettava tietoja liittyen mm. liiketoimintaansa ja rahastoihinsa SEC:lle vähintään vuosittain. CapMan on hyvin valmistautunut täyttämään sääntelyn asettamat vaatimukset.


Lähteet:
* Unquote Private Equity Barometer Q4 2011
** Preqin Private Equity Spotlight joulukuu 2011
*** Preqin Private Equity Real Estate, tilastot vuodelle 2011 (9.2.2012)
**** Coller Capital Global Private Equity Barometer, joulukuu 2011