The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Hallinnoitavat rahastot

CapMan hallinnoi rahastoissaan yhteensä 3,1 miljardin euron pääomia. Pääomat on kerätty kotimaisilta ja kansainvälisiltä institutionaalisilta sijoittajilta, ja CapMan on myös itse merkittävä sijoittaja hallinnoimissaan rahastoissa.

3,1 miljardin euron hallinnoitavat pääomat
CapManin hallinnoimien rahastojen pääomat olivat vuoden 2011 päättyessä 3 065,9 miljoonaa euroa. Pääomat laskivat vuoden alusta noin 240 miljoonalla eurolla tehtyjen irtautumisten seurauksena, ja nousivat noin 35 miljoonalla eurolla CapMan Mezzanine V -rahaston varainhankinnan seurauksena. Vuoden viimeisellä neljänneksellä muutimme kiinteistöpääomarahastojen pääomien laskentatapaa. Uuden laskentatavan mukaan kiinteistörahastojen hallinnoitavien pääomien laskennassa ei huomioida sijoittamatonta velkapääomaa, jolle ei rahastosopimusten mukaisesti makseta hallinnointipalkkiota. Muutoksen myötä hallinnoitavat pääomat antavat aikaisempaa paremman kuvan kiinteistörahastojen hallinnointipalkkiopohjasta. Uuden laskentatavan käyttöönotto pienensi hallinnoitavia pääomia 271,8 milj. eurolla per 31.12.2011.

Hallinnoitavista pääomista 1 632,0 miljoonaa euroa oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa. Kiinteistöpääomarahastojen pääomat olivat 1 433,9 miljoonaa euroa. Kukin sijoitusalue – Buyout, Russia, Public Market ja Real Estate – hallinnoi omia rahastojaan, ja niiden sijoitustoiminnasta vastaa oma ja paikallisesti toimiva sijoitustiimi.

Vuoden lopussa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen pääomista 537 miljoonaa euroa oli jäljellä uusiin sijoituksiin ja nykyisiin kohdeyrityksiin tehtäviin lisäsijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastot on sijoitettu lähes täyteen, ja niillä oli vuoden lopussa jäljellä 61 miljoonan euron sijoituskapasiteetti pääasiassa nykysalkun kehittämiseksi.

Sijoituskohteissa hyvä arvonnousu
CapManin hallinnoimilla Buyout-, Russia-, Public Market ja Real Estate -rahastoilla oli vuoden lopussa salkuissaan yhteensä 36 yritystä ja 58 kiinteistöä. Kaiken kaikkiaan sijoituskohteiden arvonkehitys oli vuoden aikana hyvää: koko vuoden salkuissa olleiden kohdeyritysten arvo nousi vuoden aikana noin 12 prosenttia ja kiinteistökohteiden arvo, vuokratulot mukaan lukien, nousi noin 6 prosenttia.

CapManin rahastot tekivät uusia ja lisäsijoituksia vuonna 2011 yhteensä 225,3 miljoonalla eurolla, josta 168,7 miljoonaa euroa sijoitettiin kohdeyrityksiin ja 56,6 miljoonaa euroa kiinteistöihin. Rahastot sijoittivat yhdeksään uuteen yritykseen ja tekivät yhden uuden kiinteistösijoituksen. Lisäksi rahastot tekivät lukuisia lisäsijoituksia olemassa oleviin kohdeyrityksiin ja kiinteistöihin. Rahastot irtautuivat osittain tai kokonaan kahdeksasta yrityksestä ja kolmesta kiinteistöstä.

CapManin muut sijoitusalueet, Technology ja Life Science, irtautuivat vuoden aikana yhteensä kahdeksasta yrityksestä. Myös näiden sijoitusalueiden kohdeyritysten kehitys oli vuoden aikana hyvää.

Kassavirrat sijoittajille noin 333 miljoonaa euroa
Vuosi 2011 oli nettokassavirralla mitattuna positiivinen CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille. Sijoittajilta kutsuttiin vuoden aikana yhteensä 218,5 miljoonaa euroa, ja heille palautettiin noin 332,9 miljoonaa euroa. Merkittävin kassavirtavaikutus oli irtautumisilla OneMed Groupista, Cardinal Foodsista ja Proximasta.

Rahastoissa merkittävä tuottopotentiaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
CapMan ryhmittelee hallinnoimansa rahastot niiden elinkaaren vaiheen mukaan neljään kategoriaan, jotka ovat (1) voitonjaon piirissä olevat rahastot, (2) irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot, (3) aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot ja (4) rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille.

Voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehtävät irtautumiset tuovat välittömästi voitonjako-osuustuottoja CapManille, kun taas irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen voitonjako-osuuspotentiaalin voidaan arvioida realisoituvan seuraavien 1–5 vuoden kuluessa. Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevien rahastojen voitonjakopotentiaali realisoituu todennäköisesti seuraavien 5–10 vuoden kuluessa. Viimeisen ryhmän muodostavat rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille. Kyseisissä rahastoissa CapManin voitonjako-osuusprosentti on matala tai rahastojen ei uskota siirtyvän voitonjakoon.

Vuoden 2011 lopussa voitonjaon piirissä olevissa rahastoissa oli noin yksi prosentti sijoitetusta omasta pääomasta käypään arvoon. Huomattava osa sijoitetusta omasta pääomasta (noin 48 prosenttia) oli rahastoissa, jotka ovat irtautumis- tai arvonkehitysvaiheessa. Näillä rahastoilla on merkittävää lyhyen ja keskipitkän aikavälin tuottopotentiaalia CapManille. Sijoitetusta omasta pääomasta noin 39 prosenttia on aktiivisen sijoitusvaiheen rahastoissa, ja 12 prosenttia rahastoissa, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille.

 

Lue lisää: Rahastojen avainluvut 31.12.2011