The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan-konsernin hallinnoimat rahastot 31.12.2011

Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot, milj. euroa

     
 
Toiminnan aloittamis-
vuosi
Kokonais-sitoumus
*
Hallin-noitava
pää-
oma
**
Sitou-
musta
kut-
suttu
***
Sitou-
musta jäljellä
****
Rahaston nykyisen salkun
Netto-kassa-varat
*****
Toteutunut kassavirta
******
31.12.2011
tarvittava kassavirta, jotta rahasto siirtyy voiton-jakoon
*******
CapManin osuus
kassa-
virrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä
han-
kinta-
hinta
käypä
arvo
****
sijoit-
tajille
hallinnointi- yhtiölle (carried interest)

Voitonjaon piirissä olevat rahastot

               

Fenno Ohjelma 1), Finnmezzanine II B, Finnmezzanine III B ja Finnventure V

1997
1998
1999
2000
                     

Yhteensä

 

258,0

31,8

252,2

5,8

18,1

13,6

1,3

406,8

17,4

   
                         

Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot yhteensä

   

Finnmezzanine III A

2000

101,4

23,8

100,6

0,8

22,6

23,3

2,6

120,8

 

9,4

20 %

CapMan Equity VII A 7)

2002

156,7

92,8

152,9

3,8

72,4

75,6

4,5

148,0

 

61,3

15 %

CapMan Equity VII B 7)

2002

56,5

29,5

56,5

0,0

26,3

31,4

2,4

69,1

 

9,0

13 %

CapMan Equity Sweden 7)

2002

67,0

39,7

66,4

0,6

31,0

32,4

1,9

63,6

 

27,6

15 %

CapMan Buyout VIII 2) 7)

2005

440,0

365,5

374,6

65,4

244,8

262,5

6,7

153,1

  345,1 12 %

CapMan Life Science IV

2006

54,1

46,3

47,1

7,0

31,1

34,0

1,7

12,1

  47,8 10 %

CapMan Technology 2007 2)

2007

99,6

89,8

68,4

31,2

42,3

55,5

0,2

2,4

  84,3 10 %

CapMan Public Market

2008

138,0

132,3

129,4

8,6

101,6

100,5

0,1

53,4

  88,7 10 %

Yhteensä

 

1 113,3

819,7

995,9

117,4

572,1

615,2

20,1

622,5

  673,2  
                         

Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot

           

CapMan Russia -rahasto

2008

118,1

108,0

73,3

44,8

48,8

59,6

0,4

     

3,4 %

CapMan Buyout IX

2009

294,6

294,6

208,7

85,9

178,5

194,6

2,3

9,4    

10 %

CapMan Mezzanine V 4)

2010

95,0

95,0

19,3

75,7

18,0

20,0

0,5

0,5    

10 %

Yhteensä

 

507,7

497,6

301,3

206,4

245,3

274,2

3,2

9,9

     
                         

Rahastot, joilla ei ole voitonjako-
potentiaalia CapManille

         

Rahastot, joilla ei ole voitonjako-
potentiaalia CapManille 2) 3) 4)


579,5


282,9


552,2


27,3


185,4


164,7


19,4


359,0

     
                         

Kohdeyrityssijoituksia tekevät
rahastot, yhteensä


2 458,5


1 632,0


2 101,6


356,9


1 020,9


1 067,7


44,0


1 398,2


17,4


673,2
 

 

 

Kiinteistöpääomarahastot, milj. euroa

         
 
Perus-
tettu
 
Pääomarakenne
Sijoitus-
kapasiteetti
*
Hallin-
noitava
pääoma
**
 
Kutsuttu
pääoma
***
Sitoumusta
jäljellä
****
Rahaston nykyisen salkun
Netto-kassa-
varat
******
Toteutunut kassavirta
*******
31.12.2011
tarvittava kassavirta, jotta rahasto siirtyy voitonjaon piiriin
********
CapManin osuus kassa-
virrasta, jos
rahasto on
voiton-jaon piirissä
   
hankinta- hinta
käypä arvo
*****
sijoit-tajille
hallinnointi yhtiölle
(carried interest)

Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot

                 

CapMan Real Estate I 6)

2005

oma pääoma ja jvkl

200,0

 

188,5

11,5

59,9

45,9

 

205,3

27,4

 

26 %

   

velkarahoitus

300,0

 

277,2

22,8

70,5

70,5

         
   

yhteensä

500,0

132,4

465,7

34,3

130,4

116,4

1,6

205,3

27,4

65,0  
                           

CapMan RE II

2006

oma pääoma

150,0

 

109,5

40,5

116,9

108,6

 

0,5

   

12 %

   

velkarahoitus

450,0

 

268,4

181,6

257,2

257,2

         
   

yhteensä

600,0

418,4

377,9

222,1

374,1

365,8

-2,4

0,5

  145,9  
                           

Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot yhteensä


1 100,0

550,8

843,6

256,4

504,5

482,2

-0,8

205,8

27,4

210,9
                           
Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot                      

CapMan Hotels RE

2008

oma pääoma

332,5

 

315,3

17,2

361,6

307,0

 

27,2

   

12 %

   

velkarahoitus

617,5

 

537,6

79,9

507,1

507,1

         
   

yhteensä

950,0

870,1

852,9

97,1

868,7

814,1

-3,6

27,2

     
                           

Kohdekohtainen kiinteistörahasto

2010

oma pääoma

5,0

 

3,5

1,5

3,5

6,2

  0,5    

10 %

   

velkarahoitus

8,0

 

8,0

0,0

7,8

7,8

         
   

yhteensä

13,0

13,0

11,5

1,5

11,3

14,0

0,1

0,5      
                           

Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot
yhteensä

963,0

883,1

864,4

98,6

880,0

828,1

-3,5

27,7

     
                           
Kiinteistöpääomarahastot yhteensä 2 063,0 1 433,9 1 708,0 355,0 1 384,5 1 310,3 -4,3 233,5 27,4 210,9  
                           

Kaikki rahastot yhteensä

 

4 521,5

3 065,9

3 809,6

711,9

2 405,4

2 378,0

39,7

1 631,7

44,8

884,1  

 

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

*

 

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

**

 

Alkuperäisen kokonaissitoumuksen ja irtautuneen portfolion erotus. Kiinteistörahastoissa hallinnoitava pääoma sisältää myös sijoitetun lainamäärän.

***

 

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

****

 

Sijoittajien jäljellä oleva sitoumus rahastoon.

****

 

 

Rahastojen sijoitukset on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti, ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti. Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

 


******

 

Rahaston salkun arvoa määritettäessä on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitelty taulukossa omilla riveillään.

*******

 

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta
tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest). Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista pääomaa on vielä kutsumatta. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma
sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijiottajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

********   Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Luku kertoo kuinka paljon kassavirtaa tulisi palauttaa sijoittajille vertailukauden päättyessä, jotta rahasto siirtyisi voitonjakoon. Vertaamalla kyseistä lukua rahaston käypään arvoon voidaan arvioida rahaston voitonjakopotentiaalia.


Taulukoiden alaviitteet:

1)

 

Fenno Rahasto (perustettu 1997, voitonjakoon 2005), Skandia I (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2)

 

Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3)

 

Valuuttamääräiset erät arvostettu 31.12.2011 keskikurssiin.

4)

 

Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille: Finnventure Rahasto IV, Finnventure Rahasto V ET, Swedestart Life Science, Swedestart Tech, Finnmezzanine Rahasto II A, C, ja D, Finnmezzanine III C, CapMan Equity VII C ja CapMan Mezzanine IV.

5)

 

CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

 

6)


 

CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää joukkovelkakirjan takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 43,9 milj. euroa. Tämä pääoma ja sille maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa. CapManin johto pitää epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

7)

 

CapMan-konsernin hallitus teki alkuvuonna 2012 päätöksen korottaa Buyout-sijoitustiimin osuutta voitonjako-osuustuotoista vastaamaan paremmin toimialan yleisiä käytäntöjä. CapMan Buyout VIII-rahastossa sijoitustiimien osuus CapManin voitonjako-osuustuotoista on noin 40 prosenttia ja CapMan Equity VII -rahastossa noin 25 prosenttia.