The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Koko henkilöstömme osallistui strategiatyöpajaan joulukuussa 2011. Keskustelujen innoittamana syntyi piirros päivän keskeisistä aiheista.

Strategia

CapManin päivitetty strategia julkistettiin helmikuussa 2011. Strategian perustana on yrittäjähenkisten sijoitustiimien sekä CapManin vahvuuksien yhdistäminen, jotta voimme tuottaa erinomaisia tuottoja sijoittajillemme. Keskeiset teemat strategian toteuttamisessa liittyvät onnistumiseen liiketoiminnassa (performance), toiminnan virtaviivaistamiseen (simplification), toimintavalmiutemme parantamiseen (agility) ja synergioiden luomiseen (power of AND).

Menestystekijöiden vahvistaminen
Vuonna 2011 käynnistimme useita kehityshankkeita, jotka tähtäävät henkilökohtaisen osaamisen, tiimitason tuloksellisuuden, rahastojen tuottojen sekä koko konsernin kannattavuuden parantamiseen. Henkilöstö on tärkein voimavaramme, ja sen vuoksi panostimme etenkin henkilöstön arviointikriteerien ja kannustinjärjestelmien uudistamiseen. Uusissa malleissa palkitseminen on entistä riippuvaisempi onnistumisesta työsuorituksessa, mikä tukee strategista tavoitettamme parantaa suorituskykyä koko organisaatiossa.

Lisäksi lanseerasimme vuoden aikana koko henkilöstölle suunnatun koulutusohjelman, CapMan Academyn. Koulutusohjelma antaa henkilöstölle entistä paremmat valmiudet kehittyä pääomasijoitusalan ammattilaisina. Kehitimme myös uusia työkaluja ja -tapoja toimintamme kannattavuuden seuraamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi koko konsernissa.

Toimintojen virtaviivaistaminen
Toteutimme vuoden aikana merkittäviä tehostamistoimia koko konsernissa. Merkittävimpiä pitkän aikavälin yksinkertaistamistoimia olivat kiinteistökonsultointitoiminnan myynti sekä päätös sulkea CapManin Tanskan toimisto. Lisäksi keskitimme konsernin taloushallintoa Suomeen. Konsernin strategian mukaisesti virtaviivaistimme kiinteistötiimin päätöksenteko- ja hallintomallia vastaamaan paremmin muiden tiimien käytäntöjä.

Toimintavalmiuden parantaminen
Strategiamme kolmas osa-alue, toimintavalmiuden parantaminen, on osoittautunut erityisen tärkeäksi epävakaassa markkinatilanteessa. Toimintavalmius paranee pääosin liiketoiminnassa onnistumisen ja toiminnan virtaviivaistamisen myötä. Menestyksellinen sijoitustoiminta edesauttaa tulevien rahastojemme varainhankintaa, mikä puolestaan kasvattaa hallinnoitavien pääomien määrää ja lisää liikkumavaraamme muuttuvassa markkinaympäristössä. Seuraamme tarkasti pääomasijoitusalaan vaikuttavan sääntelyn muutoksia, ja varaudumme toimimaan niiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

Synergioiden luominen – the power of AND
Olennaisin osa strategiamme toteuttamista on sisäisten synergioiden (power of AND) löytäminen ja hyödyntäminen kaikkien sijoitus- ja palvelutiimien toiminnassa. Toistaiseksi olemme keskittyneet parantamaan tiedonjakamista sijoitustiimien välillä sekä vuorovaikutuksen lisäämistä sijoitus- ja palvelutiimien välillä. Konkreettisia esimerkkejä vuonna 2011 ovat kohdeyritysten yhteinen hankintarengas CaPS sekä CapMan Academy. Lanseerasimme vuoden aikana myös uuden extranet-palvelun kohdeyritystemme hallitusten käyttöön, jonka tarkoituksena on helpottaa viestintää ja tiedonkulkua hallitusten jäsenten välillä.