The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia


Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2011 oli pääomasijoittamisen näkökulmasta kaksijakoinen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yrityskauppamarkkinat Pohjoismaissa toimivat hyvin, mutta hiljenivät merkittävästi vuoden toisella puoliskolla. Rahoitusta oli silloinkin saatavilla, mutta lainanantajien varovaisuus lisääntyi etenkin vuoden loppua kohden. Hyvässä kunnossa olevat yhtiöt olivat kuitenkin edelleen kiinnostavia sekä pääomasijoittajille että teollisille ostajille. Venäjällä talouden positiivinen kehitys tuki yrityskauppamarkkinaa, joka pysyi aktiivisena koko vuoden.

Markkinoiden negatiivinen kehitys johtui pääosin euroalueen epävakaudesta, joka heijastui koko maailman talouteen. Globalisaatioon, kilpailukykyyn, sääntelyyn, läpinäkyvyyteen sekä vastuullisuuteen liittyvät yhteiskunnalliset muutokset muokkasivat myös toimintaympäristöämme. Vaikka talouden myllerrys tasaantuisi, nämä muutokset ovat tulleet jäädäkseen. Meidän on puolestamme sopeuduttava pysyvästi erilaiseen toimintaympäristöön. Pääomasijoittamisella on tulevaisuudessa erittäin keskeinen rooli yhteiskunnassa kasvun, kilpailukyvyn, työllisyyden ja innovaatioiden mahdollistajana kaikkialla maailmassa.

Pääasiallinen tavoitteemme vuodelle 2011 oli toteuttaa helmikuussa julkistettua strategiaamme. Strategia pohjautuu CapManin yrittäjähenkisten sijoitustiimien ja muiden vahvuuksien yhdistämiseen. Toteutuksessa keskityimme neljään pääteemaan: onnistumiseen liiketoiminnassa (performance), toiminnan virtaviivaistamiseen (simplification), toimintavalmiutemme parantamiseen (agility) ja synergioiden luomiseen (power of AND). Näillä on luonnollisesti runsaasti yhtymäkohtia ja ne antavat toiminnallemme selkeän suunnan. Vuosikertomuksen muista osioista löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten toteutimme strategiaa vuoden 2011 aikana käytännössä.

Yksi strateginen valinta, jolla uskon olevan pitkäaikaisia vaikutuksia, oli päätös antaa sijoitustiimeille entistä enemmän vapautta ja vastuuta päättää toiminnastaan. Muokkasimme myös palkitsemisjärjestelmää tukemaan tätä kehitystä. Muutoksen seurauksena tiimien vaikutusmahdollisuudet oman toimintansa kehittämiseen kasvoivat. Uudistimme vuoden aikana myös koko henkilöstömme arviointikriteerit ja kannustinjärjestelmän tavoitteenamme vahvistaa CapManin pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä. Lanseerasimme lisäksi uuden koulutusohjelman henkilöstölle, jonka tarkoituksena on tukea ammatillista kehittymistä. Jatkoimme vuoden aikana yksinkertaistamistoimia, joista merkittävimmät olivat kiinteistökonsultointitoiminnan myynti sekä päätöksemme sulkea Tanskan toimisto.

Tuloksemme osoittaa, että pärjäsimme vuonna 2011 hyvin. Määrätietoinen panostuksemme strategian toteutukseen alkoi vähitellen tuottaa tulosta. Selkein osoitus tästä oli omien rahastosijoitustemme käyvän arvon nousu heikosta markkinakehityksestä huolimatta, mikä johtui pääosin kohdeyritysten hyvästä tuloksentekokyvystä. Kaiken kaikkiaan rahastosijoitustoiminnan tulos parani selkeästi vuoden takaisesta hallinnointiliiketoiminnan ollessa kuitenkin lievästi tappiolla hallinnointipalkkioiden laskun ja alhaisten voitonjako-osuustuottojen seurauksena. Olosuhteet huomioiden hallinnointiliiketoiminnan tulos oli kuitenkin kohtuullinen. Hallinnointipalkkiot laskivat odotetusti johtuen irtautumisista ja loppuvuonna 2010 tehdystä päätöksestä leikata teknologiarahaston kokoa. Hyödynsimme tehokkaasti alkuvuonna 2011 kohentunutta markkinatilannetta irtautumalla useasta kohdeyrityksestä. Vuoden loppupuolelle kaavaillut irtautumiset kuitenkin pitkittyivät markkinatilanteen heikentyessä.

Edellä kuvattujen strategisten toimenpiteiden ansiosta meillä on erinomaiset edellytykset kasvaa ja parantaa tuloksentekokykyämme. Kasvu vuonna 2012 tulee ennen kaikkea keskeisille sijoitusalueillemme perustettavista uusista rahastoista, esimerkiksi uudesta pohjoismaisesta kiinteistörahastosta.

Visiomme on olla Euroopan parhaiten menestyvä pääomasijoittaja vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää selviytymistä entistä kilpaillummassa ympäristössä, minkä takia meidän on pystyttävä jatkuvasti parantamaan tuloksenteko- ja sopeutumiskykyämme, yksinkertaistamaan toimintaamme ja hyödyntämään sisäisiä synergioita. Vuonna 2011 tavoitteenamme oli rakentaa vahva perusta kasvulle. Kun suurin osa tästä pohjatyöstä on tehty, olemme luoneet edellytykset saavuttaa vuodelle 2012 asetetut tavoitteemme.

Lopuksi haluan osoittaa kiitokset eri sidosryhmillemme. Ensimmäisenä haluan kiittää kaikkia CapManin työntekijöitä. Vuosi oli haasteellinen, mutta saavutimme tavoitteemme ja olemme hyvin valmistautuneita kuluvan vuoden varainhankintakierroksiin. Lisäksi haluan kiittää osakkeenomistajia ja rahastosijoittajia osoittamastanne luottamuksesta. Nyt on meidän vuoromme toteuttaa lupauksemme!

 


  Lennart Simonsen
  toimitusjohtaja, senior partner