The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Lumene on vähentänyt veden käyttöä tuotannossaan WaterSmart® -ohjelman myötä yli kolmanneksella viime vuosien aikana. Lumene toimii yhteistyössä esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa vesistöjen suojelemiseksi.

Vastuullisuus

CapMan on aktiivisena omistajana sitoutunut edistämään vastuullista liiketoimintaa kohdeyrityksissään ja kehittämään kiinteistökohteitaan pitkäjänteisesti. CapMan on roolimalli kohdeyrityksilleen ja vastuullisuudella on siten keskeinen rooli myös CapManin omassa liiketoiminnassa. Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan heijastuu arvoissamme, jotka ovat korkea moraali, sitoutuminen ja aktiivinen omistajuus, sekä missiossamme, joka korostaa haluamme rakentaa menestyviä yrityksiä ja tukea sitä kautta koko ympäröivän yhteiskuntamme kehitystä. Missiomme on määritelty englanniksi seuraavasti: Our mission is to build succesful businesses contributing to the enrichment of the society.

Huomioimme ESG-asiat koko sijoitusperiodin ajan
Olemme vakuuttuneita siitä, että voimme luoda merkittävää pitkäaikaista arvoa huomioimalla ympäristön, sosiaaliset näkökohdat sekä hyvät hallinnointitavat (yhdessä ”ESG-asiat”) rahastojemme päätösentekoprosessissa ja sijoitustoiminnassa. Sijoituspäätöksiä tehdessämme pyrimme huomioimaan ESG-asiat kartoittaessamme potentiaalisia sijoituskohteita, due diligence -tarkastelussa sekä lopullista sijoituspäätöstä tehdessämme. Tarkastelun laajuus riippuu ennen kaikkea sijoituskohteen toimialasta, koosta ja maantieteellisestä sijainnista.

Omistusaikanamme pyrimme luomaan pitkäaikaista arvoa kohdeyrityksissämme ja kiinteistösijoituskohteissamme huomioimalla sekä taloudelliset että ESG-asiat. CapMan edellyttää, että kaikki sen kohdeyritykset noudattavat lakeja ja muita säännöksiä. Lisäksi jokaisen kohdeyhtiön on laadittava ohjelma varmistaakseen, että hyvää hallinnointitapaa myös noudatetaan. Ryhdymme välittömästi toimenpiteisiin, mikäli kohdeyrityksessä tai kiinteistössä ilmenee kriittisiä ESG-asioihin liittyviä puutteita.

Kiinteistösijoituskohteissa kiinnitämme pääasiassa huomiota ympäristökuormituksen pienentämiseen, sillä näemme siinä merkittävää pitkän aikavälin arvonluontipotentiaalia. Ympäristö huomioidaan osana päivittäistä kiinteistöhoitoa ja kaikille kiinteistöillemme laaditaan kunnostussuunnitelmat. Seuraamme jatkuvasti muutoksia lainsäädännössä varmistaaksemme, että sijoituskohteissamme noudatetaan kansainvälisiä standardeja. Kiinteistökohteissamme on käynnissä kolme projektia, joiden tuloksena saamme kyseisille kohteille LEED-sertifikaatit (Leadership in Energy and Environmental Design). Haemme tapauskohtaisesti kiinteistöillemme myös ympäristövastuusertifikaatteja.

Läpinäkyvä ja vastuullinen rahastojen hallinnointiyhtiö
Hallinnoimme rahastoissamme noin 3,1 miljardin euron pääomia. Suurin osa rahastosijoittajistamme on eläkeyhteisöjä, joilla on miljoonia yksityishenkilöitä edunsaajina. Rahastojemme sijoitustoiminnan menestyksellä on suora vaikutus sijoittajien tuottoihin, ja sitä kautta niiden kykyyn huolehtia eläkevastuistaan.

CapMan Oyj on yksi harvoja pörssilistattuja pääomarahastojen hallinnointiyhtiöitä. Listattuna yhtiönä viestimme toiminnastamme läpinäkyvästi osakkeenomistajillemme, rahastosijoittajillemme ja muille sidosryhmille. CapMan Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Pyrimme edistämään pääomasijoitusalan kehitystä ja lisäämään kansainvälistä yhteistyötä toimimalla aktiivisesti alan kansainvälisissä järjestöissä. CapMan on eurooppalaisten pääomasijoitusyhtiöiden yhdistyksen EVCA:n (European Private Equity and Venture Capital Association) sekä lukuisten paikallisten yhdistysten jäsen. Olemme sitoutuneet noudattamaan EVCA:n eettisiä ohjeita, ja mahdollisuuksien mukaan myös muita ei-sitovia EVCA:n ja kansallisten yhdistysten ohjeistoja, kuten avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä suosituksia.

Kehitämme johdonmukaisesta toimintamallia vastuullisasioiden huomioimiseksi
Kehitimme syksyllä 2011 systemaattista lähestymistapaa ESG-asioiden huomioimiseksi liiketoiminnassamme. Pääasiallisena tavoitteena oli laatia CapManille vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka kuvaavat lähestymistapaamme ESG-asioihin. Viimeistelimme CapManin vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuoden 2012 alussa, ja kyseinen dokumentti on luettavissa internet-sivuillamme. Päätavoitteemme vuodelle 2012 on kehittää toimintatapojamme edelleen sekä lisätä viestintää ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.