The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan Buyoutin kohdeyritys Cederroth on kansainvälinen hygienia-, kodin hygienia, terveys- ja haavanhoito- sekä ensiaputuotteiden valmistaja ja markkinoija.

CapMan Buyout

CapMan Buyout sijoittaa listaamattomiin pohjoismaisiin yrityksiin. Tuemme kohdeyritystemme kasvua, kannattavuuden parantamista ja strategisen aseman vahvistamista.

Buyout-tiimillä oli aktiivinen vuosi. Teimme kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 109 miljoonalla eurolla. Irtauduimme myös menestyksellisesti neljästä kohdeyrityksestä kokonaan ja kahdesta osittain. Irtautumisten arvo hankintahintaan oli yhteensä 159 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 loppuun mennessä CapMan Buyout oli irtautunut yhteensä 47 yrityksestä, joiden arvo oli noussut keskimäärin 3,0 -kertaiseksi sijoitettuun pääomaan nähden.

Kirkastimme vuoden aikana strategiaamme, jonka kulmakivenä on yhtenäinen pohjoismainen tiimi sekä paikallinen läsnäolo. Strategiamme mukaisesti vahvistimme asemaamme päämarkkina-alueillamme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, sekä suljimme Tanskan toimistomme.

Pohjoismaista markkinaympäristöä leimasi vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvava luottamus, mutta epävarmuus taloudessa lisääntyi toisella vuosipuoliskolla. Vuoden lopulla euroalueen epävakaus johti rahoitusmarkkinoiden tiukentumiseen, ja pankkien varovaisuus lainanannossa lisääntyi. Lainamarkkinoiden kiristymisen seurauksena pohjoismaissa ja koko Euroopassa tehtiin aiempaa vähemmän ja arvoltaan pienempiä yrityskauppoja.

Paikallinen läsnäolomme sekä ainutlaatuinen kykymme löytää houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia pohjoismaista osoittautuivat arvokkaiksi vuonna 2011. Epävarmuudesta huolimatta potentiaalisten sijoituskohteiden määrä pysyi vuoden aikana hyvällä tasolla. Lisäksi tiimillämme oli käynnissä useita irtautumisprosesseja.

Lisääntyvästä talouden epävarmuudesta huolimatta kohdeyrityksemme menestyivät vuonna 2011 hyvin. Vuoden loppua kohti markkinoilla oli nähtävissä merkkejä kysynnän laskusta, mutta valtaosa kohdeyrityksistämme onnistui siitä huolimatta kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan.

Räätälöityä arvonkehitystyötä irtautumisia silmälläpitäen
Vuonna 2011 kiinnitimme kunkin kohdeyrityksen arvonkehitystyössä erityistä huomiota siihen, kuinka herkästi yritys reagoi markkinoiden epävakauteen. Vähemmän syklisten toimialojen yrityksissä jatkoimme vuonna 2010 käynnistettyjä kasvuun tähtääviä toimenpiteitä. Talouden heilahteluihin herkemmin reagoivissa yrityksissä keskityimme parantamaan niiden joustavuutta ja kykyä sopeutua mahdollisesti laskevaan kysyntään.

Paikallinen läsnäolo pohjoismaissa luo hyvän perustan arvonkehitystyölle. Tuimme vuoden aikana usean kohdeyrityksemme pohjoismaista laajentumista tai kasvua paikallisen markkina-alueensa ulkopuolelle. Kasvua haettiin joko orgaanisesti tai yritysostoin. Esimerkiksi Nice Entertainment Group on CapMan Buyoutin omistusaikana noussut paikallisesta suomalaisesta toimijasta pohjoismaiden johtavaksi itsenäiseksi TV-tuotantoyhtiöksi. Nice Entertainmentin pohjoismaisesta laajentumisesta voi lukea lisää täältä.

Pyrimme jatkossa entistä tehokkaammin hyödyntämään pohjoismaista tiimiämme sekä uusien sijoituskohteiden kartoittamisessa että arvonkehitystyössä. Hyvät verkostot pohjoismaissa tukevat suhteiden luomista kiinnostaviin yrityksiin ja mahdollistavat eri toimialojen asiantuntijoiden hyödyntämistä laaja-alaisesti arvonkehitystyössä.

Uskomme, että tiimillämme on erinomaiset edellytykset jatkaa menestyksekästä toimintaa pohjoismaissa ja käynnistää uuden Buyout-rahaston varainhankinta vuonna 2012.