The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut    
           
Milj. euroa 2007 2008 2009 2010 2011
Liikevaihto 51,1 36,8 36,3 38,1 32,4
  Hallinnointipalkkiot 24,6 29,6 33,3 32,9 27,1
  Voitonjako-osuustuotot** 23,6 4,1 0,0 2,6 3,1
  Kiinteistökonsultoinnin tuotot 2,1 2,4 2,4 1,6 1,0
  Muut tuotot 0,8 0,7 0,6 1,0 1,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,1 23,0 0,6
Operatiivisen toiminnan kulut -27,7 -29,8 -33 -42,8 -34,9
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 6,2 -13,4 -3,3 2,7 12,8
Liikevoitto / -tappio 29,8 -6,3 0,1 21,0 11,1
Rahoitustuotot ja -kulut 1,1 -2,0 -0,2 0,6 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1,9 -2,4 1,3 2,4 2,1
Tulos enen veroja 32,7 -10,7 1,2 23,9 13,7
Konsernin tilikauden tulos 24,2 -8,1 0,1 17,6 11,1
Oman pääoman tuotto, % 38,9 -11,8 0,2 20,8 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto,% 44,2 -6,3 2,8 19,7 11,9
Omavaraisuusaste, % 57,6 50,3 55,1 58,5 61,9
Nettovelkaantumisaste, % -27,5 30,0 34,8 7,3 14,4
Osingonjako*** 12,8 0,0 3,4 10,1 5,9
Henkilöstön määrä (tilikauden lopussa) 110 141 150 150 122
           
           
Osakekohtaiset tunnusluvut          
           
  2007 2008 2009 2010 2011
Tulos/osake, laimentamaton, € 0,24 -0,10 -0,03 0,18 0,10
Laimennusvaikutuksella oikaistu, € 0,24 -0,10 -0,03 0,18 0,10
Oma pääoma/osake****, € 0,86 0,86 0,94 1,08 1,05
Osinko/osake***, € 0,16 0,00 0,04 0,12 0,07
Osinko/tulos***, % 67,0 0,0 0,0 68,0 70,0
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän keskiarvo          
tilikauden aikana (1 000) 78 143 80 433 83 016 84 255 84 255
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä          
tilikauden lopussa (1 000) 79 969 81 458 84 282 84 282 84 282
Ulkona olevien osakkeiden määrä (1 000) 79 968 81 323 84 255 84 255 84 255
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet          
tilikauden lopussa (1 000) 0 136 26 26 26
           
* Access-kaupan vaikutus vuoden 2010 tulokseen oli 22,7 milj. euroa.      
** Vuodelta 2007 vähemmistön osuus 7,6 milj. euroa.          
*** Vuodelta 2011 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.          
**** Joukkovelkakirjalaina 29 milj.euroa on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa.