The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)    
       
EUR 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
       
Liiketoiminnan rahavirrat    
Voitto ennen satunnaisia eriä 5 004 223 8 352 816
Rahoitustuotot ja -kulut -9 942 387 -1 104 164
Oikaisut liikevoittoon/-tappioon 588 073 -15 221 869
Käyttöpääoman muutos    
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 933 524 -650 873
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -5 551 986 4 125 960
Maksetut korot -4 790 962 -4 781 961
Saadut korot 727 346 996 096
Saadut osingot 12 535 397 5 639 752
Maksetut verot -1 480 765 -243 026
       
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 977 537 -2 887 269
       
Investointien rahavirrat    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -124 886 -69 709
Investoinnit muihin sijoituksiin -2 801 781 -4 390 276
Myönnetyt pitkäaikaiset lainat -4 367 587 -2 775 555
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 8 681 441 3 618 883
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0 21 000 000
       
Investointien nettorahavirta 1 387 187 17 383 343
       
Rahoituksen rahavirrat    
Myönnetyt lyhytaikaiset lainat -3 997 101 -2 464 500
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 1 015 000 3 153 707
Myönnetyt pitkäaikaiset lainat 0 -670 000
Rahalaitoslainojen takaisinmaksut -6 250 000 -6 250 000
Maksetut osingot -10 113 812 -3 370 219
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitusrahastot -415 -302
Saadut konserniavustukset 2 700 000 5 200 000
       
Rahoituksen nettorahavirta -16 646 328 -4 401 314
       
Rahavarojen muutos -17 236 678 10 094 760
Rahavarat tilikauden alussa 21 767 487 11 672 727
Rahavarat tilikauden lopussa 4 530 809 21 767 487