The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)  
     
1. Liikevaihto markkina-alueittain    
     
EUR 2011 2010
     
Kotimaa 1 477 281 1 003 076
Ulkomaat 2 116 910 747 096
Yhteensä 3 594 191 1 750 172
     
2. Liiketoiminnan muut tuotot    
     
EUR 2011 2010
     
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 9 506
Osakkuusyhtiön myynti 0 20 870 667
Muut 1 246 769 1 686 574
Yhteensä 1 246 769 22 566 747
     
3. Henkilöstökulut    
     
EUR 2011 2010
     
Palkat ja palkkiot 4 389 838 5 151 224
Eläkekulut 766 673 687 160
Muut henkilösivukulut 433 142 299 765
Yhteensä 5 589 653 6 138 149
     
Johdon palkat ja palkkiot    
     
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 450 749 1 103 241
Hallituksen jäsenet 284 000 239 500
     
Henkilökunta keskimäärin tilikaudella 43 40
     
4. Poistot    
     
EUR 2011 2010
     
Suunnitelman mukaiset poistot    
Aineettomat oikeudet 108 848 128 371
Muut pitkävaikutteiset menot 361 742 346 663
Koneet ja kalusto 117 483 135 040
Yhteensä 588 073 610 074
     
     
5. Liiketoiminnan muut kulut    
     
EUR 2011 2010
     
Muut henkilöstökulut -5 697 400 566
Toimisto-, puhelin- ja tietoliikennekulut 655 040 529 837
Matka- ja edustuskulut 443 185 544 902
Ulkopuoliset palvelut 1 880 055 1 710 604
Muut liiketoiminnan kulut 628 815 7 134 137
Yhteensä 3 601 398 10 320 046
     
Tilintarkastajan palkkiot    
KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers    
Tilintarkastus 78 012 26 800
Veroneuvonta 4 930 3 100
Muut palvelut 101 887 30 212
Yhteensä 184 829 60 112
     
6. Rahoitustuotot ja -kulut    
     
EUR 2011 2010
     
Osinkotuotot    
Saman konsernin yrityksiltä 12 340 397 3 149 725
Osakkuusyrityksiltä 195 000 840 027
Osinkotuotot yhteensä 12 535 397 3 989 752
     
Muut korko- ja rahoitustuotot    
Saman konsernin yrityksiltä 170 378 98 131
Muilta 1 824 249 1 722 072
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 1 994 627 1 820 203
     
Korkokulut ja muut rahoituskulut    
Muille -4 587 637 -4 705 791
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -4 587 637 -4 705 791
     
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 9 942 387 1 104 164
     
7. Satunnaiset erät    
     
EUR 2011 2010
     
Satunnaiset tuotot    
Saadut konserniavustukset 2 700 000 5 200 000
     
     
8. Tuloverot    
     
EUR 2011 2010
     
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -794 720 -1 579 120
Laskennalliset verot -470 448 -1 649 520
Yhteensä -1 265 168 -3 228 640
     
9. Aineettomat hyödykkeet    
     
EUR 2011 2010
     
Aineettomat oikeudet    
     
Hankintameno 1.1. 623 188 623 188
Lisäykset 20 000 0
Hankintameno 31.12. 643 188 623 188
     
Kertyneet poistot 1.1. -342 647 -214 276
Tilikauden poisto -108 848 -128 371
Kertyneet poistot 31.12. -451 495 -342 647
Kirjanpitoarvo 31.12. 191 693 280 541
     
Muut pitkävaikutteiset menot    
     
Hankintameno 1.1. 2 061 204 1 963 482
Lisäykset 94 402 97 722
Hankintameno 31.12. 2 155 606 2 061 204
     
Kertyneet poistot 1.1. -1 131 925 -785 262
Tilikauden poisto -361 742 -346 663
Kertyneet poistot 31.12. -1 493 667 -1 131 925
Kirjanpitoarvo 31.12. 661 939 929 279
     
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 853 632 1 209 820
     
     
10. Aineelliset hyödykkeet    
     
EUR 2011 2010
     
Koneet ja kalusto    
     
Hankintameno 1.1. 897 971 962 081
Lisäykset 10 484 26 762
Vähennykset 0 -90 872
Hankintameno 31.12. 908 455 897 971
     
Kertyneet poistot 1.1. -606 669 -507 726
Muutosten kertyneet poistot 0 36 097
Tilikauden poisto -117 483 -135 040
Kertyneet poistot 31.12. -724 152 -606 669
Kirjanpitoarvo 31.12. 184 303 291 302
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
     
Hankintameno 1.1. 119 677 119 677
Kirjanpitoarvo 31.12. 119 677 119 677
     
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 303 980 410 979
     
11. Sijoitukset    
     
EUR 2011 2010
     
Osakkeet ja osuudet konserniyrityksissä    
     
Hankintameno 1.1. 61 584 456 24 514 554
Lisäykset 9 842 515 40 869 902
Vähennykset -56 779 -3 800 000
Hankintameno 31.12. 71 370 192 61 584 456
     
Osuudet osakkuusyrityksissä    
     
Hankintameno 1.1. 5 573 568 5 616 915
Lisäykset 247 376 423 613
Vähennykset -145 827 -466 960
Hankintameno 31.12. 5 675 117 5 573 568
     
Muut sijoitukset    
     
Hankintameno 1.1. 3 561 258 49 159 492
Lisäykset 258 709 21 669 705
Vähennykset -178 599 -67 267 939
Hankintameno 31.12. 3 641 368 3 561 258
     
Sijoitukset yhteensä 80 686 677 70 719 282
     
Konserniyritykset ja osakkuusyritykset esitetty konsernin liitetiedoissa kohdassa 31. Lähipiiriä koskevat tiedot
     
     
12. Pitkäaikaiset saamiset    
     
EUR 2011 2010
     
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä    
Lainasaamiset 5 927 000 4 287 000
     
Saamiset osakkuusyrityksiltä    
Lainasaamiset 18 681 685 23 126 469
     
Muut lainasaamiset 882 694 1 597 495
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 25 491 379 29 010 964
     
13. Laskennallinen verosaaminen    
     
EUR 2011 2010
     
Jaksotuserot ja väliaikaiset erot 0 470 448
Laskennallinen verosaaminen yhteensä 0 470 448
     
14. Lyhytaikaiset saamiset    
     
EUR 2011 2010
     
Myyntisaamiset 125 517 232 697
     
Saman konsernin yrityksiltä    
Myyntisaamiset 1 387 197 28 604
Lainasaamiset 3 508 005 515 000
Muut saamiset 3 572 013 13 499 371
Yhteensä 8 467 215 14 042 975
     
Saamiset osakkuusyrityksiltä    
Siirtosaamiset 830 724 765 226
Yhteensä 830 724 765 226
     
Lainasamiset 736 261 7 451
Muut saamiset 16 148 199 277
Siirtosaamiset 709 086 464 982
     
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 10 884 951 15 712 608
     
15. Oma pääoma    
     
EUR 2011 2010
     
Osakepääoma 1.1. 771 587 771 587
Osakepääoma 31.12. 771 587 771 587
     
Ylikurssirahasto 1.1. 38 968 186 38 968 186
Ylikurssirahasto 31.12. 38 968 186 38 968 186
     
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 6 999 745 6 999 745
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 6 999 745 6 999 745
     
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 10 449 398 3 495 441
Osingonjako -10 113 812 -3 370 219
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 335 586 125 222
     
Tilikauden voitto 6 439 055 10 324 176
     
Oma pääoma yhteensä 53 514 159 57 188 916
     
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta    
Voitto edellisiltä tilikausilta 335 586 125 223
Tilikauden voitto 6 439 055 10 324 176
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 999 745 6 999 745
Yhteensä 13 774 386 17 449 144
     
Emoyhtiön osakepääoman jakautumisesta osakelajeittain sekä niitä koskevat määräykset    
     
Kpl 2011 2010
  kpl kpl
A-sarja (10 ääntä/osake) 5 750 000 6 000 000
B-sarja (1 ääni/osake) 78 531 766 78 281 766
     
16. Pitkäaikainen vieras pääoma    
     
EUR 2011 2010
     
Joukkovelkakirjalaina 29 000 000 29 000 000
Lainat rahoituslaitoksilta 28 752 822 35 371 422
Muut velat 73 420 70 846
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 57 826 242 64 442 268
     
     
17. Lyhytaikainen vieras pääoma    
     
EUR 2011 2010
     
Ostovelat 251 897 364 321
     
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat 275 036 0
Muut velat 1 955 000 7 305 000
Yhteensä 2 230 036 7 305 000
     
Lainat rahoituslaitoksilta 6 250 000 6 250 000
Muut velat 263 835 135 959
Siirtovelat 2 456 684 3 656 134
     
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 452 452 17 711 414
     
18. Vastuusitoumukset    
     
EUR 2011 2010
     
Muut vuokrasopimukset    
     
Leasingsopimuksista maksettavat määrät    
Yhden vuoden kuluessa 221 592 343 827
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 201 130 247 429
Yhteensä 422 722 591 256
     
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat    
vähimmäisvuokrat    
Yhden vuoden kuluessa 1 311 126 1 264 954
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 3 452 138 4 512 384
Yli viiden vuoden kuluttua 0 88 824
Yhteensä 4 763 264 5 866 162
     
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset    
     
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 60 000 000 60 000 000
Lainasitoumukset Maneq -rahastoihin 6 026 566 6 032 586
Muut vastuusitoumukset 1 106 490 2 100 779
     
Jäljellä olevat sijoitussitoumukset rahastoihin    
Oman pääoman ehtoiset rahastot 1 275 716 1 160 846
Rahastojen rahastot 346 514 398 248
     
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 1 622 230 1 559 094