The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)    
       
1 000 EUR Liitetieto 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
       
Liikevaihto 32 440 38 150
       
Liiketoiminnan muut tuotot 670 22 963
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -22 349 -25 241
Poistot -811 -884
Liikearvon arvonalentuminen 0 -3 839
Liiketoiminnan muut kulut -11 704 -12 835
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 12 849 2 707
       
Liikevoitto   11 095 21 021
       
Rahoitustuotot 1 998 2 132
Rahoituskulut -1 439 -1 572
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 055 2 358
       
Voitto ennen veroja   13 709 23 939
       
Tuloverot -2 622 -6 383
       
Tilikauden voitto   11 087 17 556
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Muuntoerot   -31 461
       
Tilikauden laaja tulos yhteensä   11 056 18 017
       
Tilikauden tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille   10 899 17 328
Määräysvallattomille omistajille   188 228
       
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille   10 868 17 789
Määräysvallattomille omistajille   188 228
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:      
       
Tulos/osake, laimentamaton, senttiä 10.1 17,7
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 10.1 17,7
       
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.