The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)      
       
1 000 EUR Liitetieto 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto   11 087 17 556
Oikaisut:      
  Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa   -10 350 6 771
  Osakkuusyritysosakkeiden myyntivoitto   0 -22 729
Käyttöpääoman muutokset:      
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos   1 237 3 677
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   -2 379 5 326
Maksetut korot   -4 773 -4 788
Saadut korot   256 967
Saadut osingot   195 840
Maksetut verot   -3 466 -1 599
Liiketoiminnan nettorahavirta   -8 193 6 021
       
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin   -10 -60
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -125 -40
Investoinnit käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattaviin rahoitusvaroihin (netto)
  7 592 -5 150
Myönnetyt lainat   -2 727 -2 776
Lainasaamisten takaisinmaksut   8 681 5 391
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen myynti   602 693
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0 65
Osakkuusyritysten myynti   0 21 000
Saadut korot investoinneista   594 856
Investointien nettorahavirta   14 607 19 979
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lainojen nostot   10 0
Lainojen takaisinmaksut   -6 250 -6 250
Maksetut osingot   -10 336 -3 679
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta   -2 000 0
Rahoituksen nettorahavirta   -18 576 -9 929
       
Rahavarojen muutos   -12 162 16 071
Rahavarat tilikauden alussa   34 049 17 978
Rahavarat tilikauden lopussa 21 887 34 049
       
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.