The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Konsernitase (IFRS)      
       
1 000 EUR Liitetieto 31.12.2011 31.12.2010
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 438 602
Liikearvo 6 204 6 406
Muut aineettomat hyödykkeet 1 881 2 424
Osuudet osakkuusyrityksissä 8 347 6 400
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat    
  Rahastosijoitukset   70 167 66 504
  Muut sijoitukset   597 619
Saamiset 19 601 24 778
Laskennalliset verosaamiset 4 025 4 923
    111 260 112 656
         
Lyhytaikaiset varat      
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 467 4 619
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 378 980
Rahavarat 21 887 34 049
    27 732 39 648
       
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 3 501
       
Varat yhteensä   142 493 155 805
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968
Muut rahastot 38 679 38 679
Muuntoerot 38 69
Kertyneet voittovarat   9 784 12 241
    88 241 90 729
       
Määräysvallattomien omistajien osuus   0 273
Oma pääoma yhteensä   88 241 91 002
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 2 569 3 078
Rahoitusvelat 28 753 35 371
Muut velat 1 131 1 331
    32 453 39 780
         
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 15 269 17 395
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 6 250 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   280 1 378
    21 799 25 023
       
Velat yhteensä   54 252 64 803
       
Oma pääoma ja velat yhteensä   142 493 155 805
       
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.