The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

10. Tuloverot    
     
1 000 EUR 2011 2010
     
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 429 2 713
Edellisten tilikausien verot 945 -15
Laskennalliset verot 1 248 3 685
Yhteensä 2 622 6 383
     
Tuloverojen täsmäytyslaskelma 2011 2010
     
Tulos ennen veroja 13 209 23 939
     
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 26% 3 564 6 224
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -142 373
Verovapaat tuotot -662 -211
Vähennyskelvottomat kulut 32 51
Liikearvon arvonalentumiset 0 998
Konserniyhdistelyn vaikutus 534 613
Edellisten tilikausien verot 945 -15
Ulkomaisten rahasto-osuustuottojen verojen oikaisu 0 -1 650
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut -1 649 0
Verot tuloslaskelmassa 2 622 6383
     
     
Suomessa suoritetun verotarkastuksen perusteella verottaja on todennut, että osa konsernin emoyhtiön CapMan Oyj:n toiminnasta on arvonlisäverotonta rahoituspalvelua. Verottajan päätöksen perusteella osasta emoyhtiön kustannuksia ei saa tehdä arvonlisäverovähennyksiä. Yhtiö on eri mieltä verottajan päätöksestä ja hakee muutosta jälkiverotuspäätökseen. Verottajan vaatima summa on noin 1,0 milj euroa. Yhtiö ei ole kirjannut vuoden 2011 tilinpäätökseen varausta verottajan päätöksen perusteella.