The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

11. Osakekohtainen tulos    
     
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden jakokelpoinen voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, lukuun ottamatta osakkeita, jotka yritys itse on ostanut ja jotka esitetään omina osakkeina. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.
     
1000 EUR 2011 2010
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / tappio (1 000 EUR) 10 899 17 328
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan kertynyt korko,    
verovaikutuksella oikaistuna -2 414 -2 414
Tilikauden voitto / tappio osakekohtaisen tuloksen laskennassa 8 485 14 914
     
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (1 000 kpl) 84 281 84 281
Omat osakkeet (1 000 kpl) -26 -26
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo osakekohtaisen    
tuloksen laskemiseksi (1 000 kpl) 84 255 84 255
     
Osakeoptioiden vaikutus (1 000 kpl) 0 0
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella    
oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000 kpl) 84 255 84 255
     
Laimentamaton osakekohtainen tulos (senttiä/osake) 10,1 17,7
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (senttiä/osake) 10,1 17,7