The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

13. Liikearvo      
       
1 000 EUR   2011 2010
       
Hankintameno 1.1.   13 371 13 371
Vähennykset   -202 0
Hankintameno 31.12.   13 169 13 371
       
Kertyneet arvonalennukset 1.1.   -6 965 -3 126
Arvonalennukset   0 -3 839
Kertyneet arvonalennukset 31.12.   -6 965 -6 965
       
Kirjanpitoarvo 31.12.   6 204 6 406
       
       
Arvonalentumistestaus      
Liikearvo koostuu pääosin CapManin 27.8.2008 hankkimasta pääomasijoitusyhtiö Norumista, jonka liikearvo 31.12.2011 oli 5,7 milj. euroa. Venäjän rahaston hallinnointi muodostaa rahavirtaa tuottavan yksikön. Arvonalennustestauksessa kassavirtaennusteet on laadittu kymmenelle vuodelle, eikä niissä ole otettu huomioon jäännösarvoa. Olemassaolevan rahaston ennustettu hallinnointipalkkiotulo perustuu voimassa olevaan pitkäaikaiseen sopimukseen, jonka vuoksi tuleva kassavirta voidaan ennustaa suhteellisen luotettavasti. Kassavirrat on diskontattu käyttäen 13,50 % diskonttokorkoa. Maariski ei vaikuta merkittävästi käytetyn diskonttokoron suuruuteen, sillä hallinnointipalkkioita maksavat sijoittajat ovat länsimaisia sijoittajia. Nykyisen rahaston mahdollinen voitonjako-osuutuotto CapManille on rajallinen, joten sitä ei ole ennusteissa otettu lainkaan huomioon. Liikearvon tulevaisuuden kehitys riippuu pääosin varainhankinnan onnistumisesta. Mikäli tulevia rahastoja ei enää perusteta, varainhankintakierrokset viivästyvät tai rahastot jäävät ennakoitua pienemmiksi, saattaa arvonalennuskirjaus tulla kyseeseen. Liikearvon laskentaan vaikuttaa myös voitonjako-osuustuotot, mikäli rahasto on siirtynyt tai sen voidaan luotettavasti ennustaa siirtyvän voitonjaon piiriin. Vuoden 2010 lopulla tiedotettiin teknologiasijoitustoiminnan uudelleenorganisoinnista ja päätöksestä olla perustamatta uusia teknologiarahastoja tulevaisuudessa. 31.12.2010 tehty arvonalentumistestaus johti jäljellä olevan 3,8 milj. euron liikearvon alaskirjaukseen, johtuen tulevaisuuden kassavirtaennusteista tälle rahavirtaa tuottavalle yksikölle.