The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Osakkeet ja osakkeenomistajat

CapMan on yksi harvoja listattuja pääomarahastojen hallinnointiyhtiöitä Euroopassa. Yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. CapManilla oli vuoden 2011 lopussa 5 659 osakkeenomistajaa.

Osakesarjat ja osakepääoma
CapManilla on kaksi osakesarjaa, A ja B. Helsingin pörssissä (Nasdaq OMX Helsinki) noteeratut B-osakkeet edustavat 57,7 prosenttia yhtiön äänivallasta ja listaamattomat A-osakkeet edustavat 42,3 prosenttia äänivallasta. B-osakkeita on yhteensä 78 531 766 ja A-osakkeita yhteensä 5 750 000. A- ja B-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeet on merkitty arvo-osuusjärjestelmään, eikä niillä ole nimellisarvoa. CapMan Oyj:n osakepääoma oli 771 568,98 euroa 31.12.2011.

Optio-ohjelmat
CapManilla oli vuoden 2011 lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi. Optio-ohjelma 2008:aa on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

CapManin osakkeenomistajat
CapManilla oli 5 659 osakkeenomistajaa vuoden 2011 lopussa. Vuoden aikana annettiin viisi liputusilmoitusta. Lokakuussa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus osakkeista ylitti 5 prosenttia. Samalla Oy Aristo-Invest Ab:n ja Ari Tolppasen osuus osakkeista alitti 10 prosenttia ja osuus äänivallasta ylitti 20 prosenttia ja Heiwes Oy:n ja Heikki Westerlundin osuus äänivallasta ylitti 10 prosenttia. Lisäksi CapMan Partners B.V:n osuus osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 prosenttia ja osuus äänivallasta alitti 20 prosenttia. Joulukuussa Oy Aristo-Invest Ab:n ja Ari Tolppasen osuus kaikkien CapMan Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti 20 prosenttia. CapMan julkaisi tammikuun 2012 alussa liputusilmoituksen, jonka mukaan Legg Masonin omistus CapManin osakkeista oli alittanut 5 prosenttia 28.12.2011.

Yllä mainittujen omistusmuutosten seurauksena Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta tuli CapMan Oyj:n suurin osakkeenomistaja. CapManin suurimmat osakkeenomistajat on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. CapMan Oyj omisti 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.12.2011.

Hallintarekisteröidyt osakkeet
CapMan Oyj:n ulkomaiset osakkeenomistajat voivat rekisteröidä omistuksensa hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille, jolloin yhtiön omistajaluettelolle merkitään omistajan sijasta hallintarekisteröinninhoitaja. Vuoden 2011 lopussa ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus CapManin osakkeista oli yhteensä 23 prosenttia. Omistusta kuvaavat sektori- ja omistusmääräjakaumat on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa täällä.

Osinkopolitiikka ja osinko vuodelta 2011
CapManin taloudellisena tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta. Hallituksen osinkoesitys vuoden 2012 varsinaiselle yhtiökokoukselle on 0,07 euroa osakkeelta. 

B-osakkeen kurssikehitys ja vaihto
 
  2011 2010
Kurssikehitys, €    
    ylin 1,83 1,98
    alin 0,90 1,28
    kaupankäyntimäärällä
    painotettu
    keskikurssi


1,39


1,57
    päätöskurssi
    31.12
1,01 1,78
Vaihto    
    milj. kappaletta 24,1 14,1
    milj. euroa 32,0 22,0
2007
2008
2009
2010
2011

Perustiedot osakkeista ja optioista

 

CapMan B-osake
Markkina Helsinki
Valuutta
Listautumispäivämäärä 02.04.2001
ISIN FI0009009377
Tunnus CPMBV
Reuters-tunnus CPMBV.HE
Bloomberg-tunnus CPMBV
Lista Pienet yhtiöt
Toimiala Rahoitus
Osakkeiden lukumäärä 78 531 766
Äänimäärä/osake 1/osake

CapMan A-osake (ei noteerattu)
Osakkeiden lukumäärä 5 750 000
Äänimäärä/osake 10/osake

Optio-ohjelma 2008
CapMan 2008 A-optiot
Optioiden lukumäärä 2 135 000
Osakkeen merkintähinta 2.53 EUR
Merkintäaika 1.5.2011 - 31.12.2012
CapMan 2008 B-optiot
Optioiden lukumäärä 2 135 000
Osakkeen merkintähinta 0.96 EUR
Merkintäaika 1.5.2012 - 31.12.2013
Molemmat Optio-ohjelma 2008:n sarjat oikeuttavat merkitsemään 2 135 000 B-osaketta.