The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Tunnuslukujen laskentakaavat    
     
Oman pääoman tuotto- % (ROE) = Voitto / tappio x 100
  Oma pääoma (keskimäärin)  
     
     
Sijoitetun pääoman tuotto- % (ROI) = Voitto / tappio + rahoituskulut x 100
  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)  
     
     
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
     
     
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset nettorahoitusvelat x 100
  Oma pääoma  
     
     
Tulos / osake (EPS) = Voitto / tappio - oman pääoman ehtoisen lainan korko  
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)  
     
     
Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
     
Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako  
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
     
Osinko / tulos (%) = Osinko/osake (osakekohtainen osinko) x 100
  Tulos/osake (osakekohtainen tulos)